A Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Hallgatói Önkormányzatának 2016. évi Választási Felhívása

Kedves Hallgatók!


Ezúton szeretnénk titeket tájékoztatni, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzat (BCE HÖK) Választási Szabályzatának megfelelően a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Hallgatói Önkormányzatának 2016. évi rendes választása az alábbiak szerint kerül kiírásra.
 

I. Általános információk

A Választások során választójoggal rendelkezik minden hallgató, aki tanulmányait a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karon folytatja (kivéve vendéghallgatók, illetve doktorandusz hallgatók). Választójogával az a hallgató élhet, aki a választások kezdő? ido?pontjában aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Minden választó választásonként egyszer élhet választójogával. A választás elektronikus úton, a BCE Moodle rendszerén keresztül zajlik.

 

A Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karon választójoggal rendelkező hallgatók száma: 1.975 fő 

II. Jelöltállításra vonatkozó információk

A TK HÖK va´laszta´sán az a hallgató´ indulhat el ke´pviselo?jelo¨ltke´nt (tova´bbiakban: jelölt), aki érvényes pályázatot nyújt be a jelölési ido?szakban. Érvényes jelölést ad le, aki személyesen, vagy magánokirati formában hitelesített meghatalmazással rendelkező képviselő útján pályázatot nyújt be magára a Jelölési Időszak alatt a BCE HO¨K Irodájának (1093 Budapest, Fővám tér 8. Fszt. 17.) Hivatalos nyitvatartási idejében. A pályázat leada´sa´ro´l a jelöltek igazolást kapnak.

Az érvényes pályázathoz a jelo¨ltnek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:  

(1)  egy nyomtatott példányban leadja, továbbá elektronikusan megküldi a valasztas@bcehok.hutk.valasztas@bcehok.hu és hok@uni-corvinus.hu email címekre (vezetéknév_keresztnév.pdf formátumban), a nevét, évfolyamát, szakját, bemutatkozo´ja´t, valamint a maximum 8x8 cm-es fe´nyke´pe´t tartalmazó´ A4-es me´retű va´laszta´si plaka´tja´t,

(2)  leadja az akti´v hallgato´i jogviszonya´t hivatalosan igazoló´ – a Tanulma´nyi Oszta´lyon beszerezhető – eredeti dokumentumot,

(3)  írásbeli nyilatkozatot tesz arra vonatkozo´lag, hogy ismeri e´s elfogadja a BCE HO¨K hivatalos holnapján közétett Va´laszta´si Szabályzatában foglaltakat. A nyilatkozat elérhető a BCE HÖK Irodájában,

(4)  továbbá kitölti a https://goo.gl/forms/qwuyyzCecLRtNxB93 oldalon elérhető űrlapot (az itt megadott adatok lesznek megjelenítve az Elektronikus Választási Rendszerben).

III. Választásra vonatkozó időszakok

Jelölési időszak: 2016.11.30. (szerda) – 2016.12.06. (kedd)

Jelölési időszakra vonatkozó fellebbezési időszak:  2016.12.07. (szerda) – 2016.12.09. (péntek)

Szavazási időszak: 2016.12.16. (szerda) – 2016.12.23. (péntek)

 

A szavazási időszakra vonatkozó jogorvoslatot, a választási eredmények közzétételét követően 3 napon belül lehet írásban tenni a BCE HÖK Tanácsa felé. A jogorvoslati kérelmet a BCE HÖK Irodájában lehet leadni.

IV. Tájékoztatás

A választások érvényesek, ha a Szavazási Időszak végéig a választásra jogosultak több mint 25%-a él a szavazati jogával. A Választási Szabályzat 15. § alapján, ha a választásra jogosultak kevesebb, mint 25%-a adja le szavazatát a szavazási időszak végéig, úgy a szavazást a Választási Bizottság döntése szerinti időtartammal meg kell hosszabbítani.

A választások a BCE HÖK érvényes Választási Szabályzata szerint zajlanak, mely az alábbi oldalon érhető el: http://bcehok.hu/alapszabalyok
 

További információ kérhető az info.valasztas@bcehok.hu, illetve a Kari Választási Bizottság tk.valasztas@bcehok.hu e-mail címen.

A Moodle rendszerben található Elektronikus Választási Rendszer (EVR) használatával kapcsolatos részletes tájékoztatást a Szavazási időszak előtt küldjük meg részetekre.
 

Üdvözlettel,

Csernák János

BCE TK HÖK

Elnök

S.k.