Félévkezdéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok - 2016/17 II. - Közgazdaságtudományi Kar

Kedves Közgazdaságtudományi Karos Hallgatók!

Az alábbiakban a félévkezdéssel kapcsolatos néhány fontos feladatra szeretném felhívni szíves figyelmüket:

I. Vizsgajegyek ellenőrzése a Neptun-rendszerben

Az e-leckekönyvről szóló szabályzat értelmében a vizsgaidőszak utolsó napját követő 14 napon belül, azaz legkésőbb 2017. február 3-án (péntek) éjfélig élhetnek kifogással a Neptun-rendszerben szereplő, értékelésre vonatkozó adataikkal szemben (amennyiben a Neptun-rendszerben szereplő adatok nem egyeznek meg írásbeli vizsga esetén a vizsgadolgozaton szereplő érdemjeggyel, szóbeli vizsga esetén, a kurzusfelvételi lapon szereplő érdemjeggyel).

A kifogást az elektronikus kérvénykezelő rendszeren keresztül leadott formanyomtatványon kell jelezni az illetékes tanszékvezető felé. A kifogásolt eltérést az illetékes tanszékvezető kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről az érintett hallgatót a Neptun-rendszeren keresztül 8 munkanapon belül értesíti. Amennyiben a hallgató a vizsgálat eredményével nem ért egyet, akkor a Kari Tanulmányi Bizottság eljárását kezdeményezheti a Tanulmányi Osztályra leadott papír alapú kérvényen.

 

Szeretném felhívni szíves figyelmüket, hogy az érdemjegyeik 2017. február 3-ig történő ellenőrzése az Önök felelőssége, végleges érdemjegynek a 2017. február 4-én a Neptun rendszerben szereplő érdemjegyek tekintendők. A 2017. február 3-a után jelzett eltéréseket - függetlenül attól, hogy azok kinek a hibájából erednek - méltányosság keretében sem áll módunkban korrigálni.

II. Elektronikus kérvények

Az elektronikus kérvények leadhatóságának határidejét az alábbiakban az egyes kérvénytípusok után jelezzük:

- Passziválási kérelem (leadási határidő: 2017. február 5. éjfél)
- Kedvezményes tanulmányi rend kérelem (leadási határidő: 2017. február 19. éjfél)
- Kérelem órarendben ütköző tárgy felvételére (leadási határidő: 2017. február 5. éjfél)
- Kérelem mintatanterven kívüli tárgy felvételére (leadási határidő: 2017. február 5. éjfél)
- Kérelem félév státuszának határidőn túli megváltoztatására (aktívról passzívra) (leadható: 2017. február 6. - 2017. március 14. között) DÍJKÖTELES (2000 forint/alkalom)!
- Kérelem félév státuszának határidőn túli megváltoztatására (passzívról aktívra) (leadható: 2017. február 6. - 2017. március 14. között) DÍJKÖTELES! (2000 forint/megkezdett hét)
- Tárgyleadási kérelem regisztrációs időszakon túl (leadható: 2017. február 6. - 2017. február 17. között) DÍJKÖTELES (4400 forint/tantárgy)!
- Tárgyfelvételi kérelem regisztrációs időszakon túl (leadható: 2017. február 6. - 2017. február 17. között) DÍJKÖTELES! (4400 forint/tantárgy)!
- Adott tárgyon belüli kurzuscsere iránti kérelem regisztrációs időszakon kívül (leadható: 2017. február 6. - 2017. február 17.) DÍJKÖTELES! (4400 forint/tantárgy)!
- Dékáni méltányossági kérelem DÍJKÖTELES (13300 forint/kérelem)!
- Rektori méltányossági kérelem DÍJKÖTELES (13300 forint/kérelem)!
- Kérelem tévesen befizetett díj visszafizetésére
- Kifogás bejelentő lap (leadási határidő: 2017. február 3. éjfél)

Azon kérvények kivételével, ahol a leadhatóság kezdetét fentebb külön jelöltem, minden egyéb kérvény már elérhető a Neptun-rendszerben. Szeretném emlékeztetni Önöket, hogy az elektronikus kérvénykezelőben a díjköteles kérvény mindaddig nem kerül ügyintézésre, ameddig a kérvény díja befizetésre nem kerül.

Kreditátviteli kérelmet továbbra is papír alapon lehet leadni, a kérelem díja 4400 forint/alkalom.

A kérvények leadási határideje 2017. március 16.

III. Tantárgyfelvételi korrekciók

A Neptun-rendszerben a tantárgyfelvételi korrekciók elvégzésére

2017. január 23. (hétfő) 10 óra - 2017. február 5. (vasárnap) éjfél között lesz lehetőségük.

Szeretném emlékeztetni Önöket, hogy alapesetben a szemináriumok és a gyakorlatok látogatása minden képzésen kötelező. A szeminárium, gyakorlat kötelező látogatása alól felmentést a tanszék/intézet adhat úgy, hogy az adott félév bejelentési időszakának első napjáig rögzített tantárgyi programban feltünteti ezt a lehetőséget. Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget, felmentést a tanszék/intézet az intranetes tantárgyi programban nem jelzi, akkor az adott gyakorlat/szeminárium látogatása kötelező. 

Fentiekkel függ össze, hogy a hallgatók nappali tagozaton, adott szakon félévenként két idősáv esetében kaphatnak csak felmentést az óraütközés alól. Előadás-előadás, előadás-gyakorlat/szeminárium ütközése esetén 2 idősáv erejéig a Neptun-rendszer automatikusan engedélyezi az azonos időpontban történő tantárgyfelvételt, tehát ehhez kérvényt nem kell benyújtani. Gyakorlat/szeminárium-gyakorlat/szeminárium ütköztetésének igénye esetén kérvényt kell leadni, amely kérvényt az oktatási dékánhelyettes bírál el.

Tantárgyakat felvenni a Kari Tanács által elfogadott operatív tantervek alapján ajánlott. Ezek az operatív tantervek elérhetők a kari honlap Hallgatóinknak/Operatív tantervek menüpontjából. Az egyes tantárgyak adatlapjai megtalálhatók az alábbi honlapcímeken: http://tantargy.uni-corvinus.hu/azadotttantárgykódja.

A tantárgyakhoz beállításra kerültek az előtanulmányi feltételek is. Ez azt jelenti, hogy az a hallgató, aki egy adott tantárgy operatív tantervben meghatározott előfeltételeit nem teljesítette, a tantárgyat nem veheti fel (kivétel a részleges előfeltétel). Annak a hallgatónak, aki ezt mégis megtette a tantárgyfelvételi időszak alkalmával, a jogosulatlan felvételt a rendszer piros színnel fogja jelölni. Kérjük, hogy azokról a tantárgyakról, amelyeknek az előfeltételét a vizsgaidőszakban nem teljesítették, szíveskedjenek lejelentkezni. Ellenkező esetben ezeket a tantárgyakat a Tanulmányi Osztály fogja kitörölni a félévről, de ez már különeljárási díj fizetését vonja maga után (4400 forint/alkalom).

Tantárgy felvételét és törlését a Neptun-rendszer zárását követően még 10 munkanapig, azaz 2017. február 17-én (pénteken) éjfélig lesz alkalmuk kérvényezni, az elektronikus kérvénykezelő rendszeren keresztül a "Tárgyleadási kérelem regisztrációs időszakon túl", a "Tárgyfelvételi kérelem regisztrációs időszakon túl", valamint "Adott tárgyon belüli kurzuscsere iránti kérelem regisztrációs időszakon kívül" kérelmek benyújtásával, melyek díja 4400 forint/tantárgy. A különeljárási díj befizetésének határideje szintén február 17. (péntek) éjfél, amelyet az eddigi gyakorlatnak megfelelően a gyűjtőszámlán keresztül tudnak befizetni. A határidő jogvesztő, a fenti határidő után tantárgy felvételére és törlésére semmilyen indokkal nem lesz lehetőségük, ezekre méltányosság keretében sem áll módunkban engedélyt adni! 
Ha 2017. február 17-e után olyan tantárgy marad az elektronikus leckekönyvükben, amelyet teljesíteni nem tudnak (elégtelen vagy nem vizsgázott bejegyzéssel zárnak), akkor a félév végén, az elektronikus leckekönyvek zárásakor a nem teljesített kreditek után az államilag finanszírozott/állami ösztöndíjas hallgatóknak díjat kell majd fizetniük (magyar nyelvű tantárgy esetén 1500 forint / nem teljesített kredit, idegen nyelvű tantárgyak esetén 3000 forint / nem teljesített kredit).

Továbbra sem tud tantárgyakat felvenni az a hallgató, akinek lejárt fizetési határidejű aktív tétele van a Neptunban. Így a kiírt tételeiket a jelentkezések előtt célszerű ellenőrizniük.

Továbbá szeretném felhívni szíves figyelmüket, hogy a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 32. § (2)-es bekezdése értelmében egy tantárgyat a hallgatónak legfeljebb három alkalommal van lehetősége felvenni. Annak a hallgatónak, aki három tantárgyfelvétel alkalmával nem tudott egy kötelező tantárgyat teljesíteni, hallgatói jogviszonya megszűnik (a tanulmányok ideje alatt összesen egy tantárgy esetében méltányosság keretében lehet negyedik tantárgyfelvételt kérni, ha a hallgató az adott tantárgyból még nem merítette ki a maximális vizsgaszámot).

Szeretném külön felhívni szíves figyelmüket, hogy végzős hallgatóként a komplexvizsgát, Alkalmazott közgazdaságtan és Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapszakok hallgatóiként a szigorlatot, mint TANTÁRGYAT a NEPTUN-rendszerben a TANTÁRGYFELVÉTELI IDŐSZAKBAN FEL KELL VENNI!

IV. Bejelentkezés

A tavaszi félévre bejelentkezni a Neptun-rendszeren keresztül lehet majd 2017. január 23. 10 óra - 2017. február 5. éjfél között. A Neptunon keresztül tudják jelezni, hogy a tavaszi félévben aktív vagy passzív félévre kívánnak-e jelentkezni. A passzív státuszt nem elegendő a bejelentkezéssel jelezni, hanem kérvényt is kell leadni az elektronikus kérvénykezelőn keresztül. A kérvény leadási határideje 2017. február 5. éjfél.
Kérem, hogy a bejelentkezés alkalmával a "Saját adatok/Elérhetőségek" menüpontban szíveskedjenek javítani, ha telefonos- vagy e-mailes elérhetőségükben változás történt. Amennyiben egyéb személyes adataikban következett be változás, akkor azt csak személyesen, az adatváltozást igazoló okmányok bemutatásával, a Tanulmányi Osztályon tudják intézni.
Szeretném felhívni szíves figyelmüket, hogy azt a hallgatót, aki a fenti bejelentkezési időszakot elmulasztja, a Tanulmányi Osztály automatikusan passzív státuszúvá minősíti a tavaszi félévre (hivatalból passzív félév). Ilyen esetben utólagosan aktív félévre jelentkezni csak engedéllyel és különeljárási díj fizetése mellett lehetséges (2000 forint/megkezdett hét), és azt is legkésőbb 2017. március 14-ig lehet megtenni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 14. § (16) bekezdésének b) pontja értelmében el kell bocsátani az intézményből azt a hallgatót, aki egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi félévre, azaz, akit a Tanulmányi Osztály harmadszor minősít "hivatalból passzív" státuszúvá.

Tájékoztatom Önöket továbbá, hogy a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 14. § (16)-os bekezdésének d) és e) pontjai alapján el kell bocsátani az intézményből azt a hallgatót is, akinek aktív és passzív féléveinek együttes száma meghaladja a maximális képzési időt, azaz az adott szak képzési idejének kétszeresét (alapképzés esetén 12 félév, mesterképzés esetén 8 félév).

Továbbra sem tud a következő félévre bejelentkezni az a hallgató, akinek lejárt fizetési határidejű aktív tétele van a Neptunban. Így a kiírt tételeiket a jelentkezések előtt célszerű ellenőrizniük.

A tantárgyfelvétel nem jelent a tavaszi félévre történő automatikus bejelentkezést! A tantárgyfelvétel és a bejelentkezés jelenleg két egymástól független dolog a Neptun-rendszerben, ezért kérjük, mindkettő elvégzésére legyenek figyelemmel!

V. Önköltség (a 2012 szeptemberében és azt követően felvételt nyert hallgatók esetében) 

Önköltséges hallgatók számára az önköltség befizetésének határideje 2017. január 20. (péntek) éjfél.

Azoknak a hallgatóknak, akik önköltségüket a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 27. § (6) bekezdése alapján, kredit alapon fizetik, a Tanulmányi Osztály felé legkésőbb 2017. január 19-én (csütörtökön) 12 óráig nyilatkozniuk kell arról, hogy milyen tantárgyakat kíván felvenni a 2016/2017-es tanév tavaszi félévében. A nyilatkozat megtételéig a teljes féléves önköltség kerül számukra kiírásra a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben, amelyet a Tanulmányi Osztály a nyilatkozat alapján fog majd csökkenteni. A kredit alapú önköltségnek is 2017. január 20. a befizetési határideje.

Azok a hallgatók, akik önköltségüket diákhitelből fedezik, a díj befizetésére haladékot kaphatnak, amennyiben az erre vonatkozó nyilatkozatot a Tanulmányi Osztályon 2017. január 27-én (pénteken) délig leadják - összhangban a Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program pályázati felhívásával. Amennyiben a halasztásra pályázó hallgató az említett nyilatkozatot 2017. január 27-én 12 óráig leadja, és egyúttal Diákhitel1 esetén az összeget engedményezteti/Diákhitel2 esetén a szerződésszámot a Neptun-rendszerben rögzíti, úgy önköltségének befizetési határideje 2017. március 24-re módosul.

Amennyiben a nyilatkozatot és az engedményezést/szerződésszám rögzítését a január 23-ai héten, de legkésőbb 2017. január 27-én (pénteken) 12 óráig megteszi, akkor a rá következő munkanaptól kezdve fog tudni a Neptun-rendszerben a következő félévre felkészülni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben adott határidőig fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy csak január 19. után jelzi halasztott fizetési igényét a nyilatkozat leadásával, úgy a késedelembe esés napjától a fennálló tartozás rendezéséig vagy a halasztott fizetési igény nyilatkozat leadásával történő jelzéséig terjedő időszakra késedelmi kamatként a jegybanki alapkamattal megnövelt összeg (Ptk. 6:48. §-a alapján) kerül kiírásra a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben.

Költségtérítési díj (a 2012/2013-as tanévet megelőzően felvételt nyert hallgatók esetében)

Költségtérítéses hallgatóknak a Tanulmányi Osztály a Neptunon keresztül kiírta a tavaszi féléves költségtérítési díjakat. Ezek befizetési határideje 2017. január 20. (péntek) éjfél. Kérem Önöket, hogy a költségtérítési díjakat a gyűjtőszámlán keresztül szíveskedjenek befizetni.

Azoknak a hallgatóknak, akik költségtérítési díjukat a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 27. § (6) bekezdése alapján kredit alapon fizetik, a Tanulmányi Osztály felé legkésőbb 2017. január 19-én (csütörtökön) 12 óráig nyilatkozniuk kell arról, hogy milyen tantárgyakat kíván felvenni a 2016/2017-es tanév tavaszi félévében. A nyilatkozat megtételéig a teljes féléves költségtérítési díj kerül számukra kiírásra a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben, amelyet a Tanulmányi Osztály a nyilatkozat alapján fog majd csökkenteni. A kredit alapú költségtérítési díjnak is 2017. január 20. a befizetési határideje.

Azok a hallgatók, akik a költségtérítési díj megfizetésére haladékot vagy részletfizetési kedvezményt kérnek, és erre vonatkozóan kérelmüket 2017. január 20-án (péntek) éjfélig leadják, 2017. január 23-tól fognak tudni tantárgyat felvenni a Neptunban.

Azoknak a hallgatóknak, akik költségtérítési díjukat Diákhitel1-ből fizetik, és emiatt kívánnak haladék iránti kérelemmel élni, a Diákhitel igénybevételének tényéről 2017. január 27-én (pénteken) 12 óráig nyilatkozatot kell leadniuk a Tanulmányi Osztályon (ebben az esetben fizetési haladék iránti kérelem leadására nincs szükség). Ezen túl az őket megillető összeget az Egyetemre engedményeztetniük is kell, amelyet szintén a Tanulmányi Osztályon tudnak megtenni. Január 23-tól csak akkor fognak tudni bejelentkezni és tantárgyat felvenni a Neptunon, ha a nyilatkozatot és az engedményezést 2017. január 19-én (csütörtökön) délig megteszik. Amennyiben a nyilatkozatot és az engedményezést/szerződésszám rögzítését a január 23-ai héten, de legkésőbb 2017. január 27-én (pénteken) 12 óráig megteszi, akkor a rá következő munkanaptól kezdve fog tudni a Neptun-rendszerben a következő félévre felkészülni. Annak a hallgatónak, aki a nyilatkozatot megteszi, és az engedményeztetést elintézi, a Tanulmányi Osztály 2017. március 24-re módosítja a fizetési határidejét.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben adott határidőig fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy csak január 19. után jelzi halasztott fizetési igényét a nyilatkozat leadásával, úgy a késedelembe esés napjától a fennálló tartozás rendezéséig vagy a halasztott fizetési igény nyilatkozat leadásával történő jelzéséig terjedő időszakra késedelmi kamatként a jegybanki alapkamattal megnövelt összeg (Ptk. 6:48. §-a alapján) kerül kiírásra a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben.

A diákhitel igénybevételéről szóló nyilatkozat elérhető a Neptun-rendszer nyitó oldalán.

VI. Nem teljesített kreditek után fizetendő díjak

Az őszi féléves nem teljesített tantárgyak kreditjei után a Tanulmányi Osztály a díjakat a félévek zárásával párhuzamosan folyamatosan írja majd ki a Neptun rendszerben. A nem teljesített kreditek után fizetendő díjak befizetési határideje egységesen 2017. március 31. Az összegeket befizetni továbbra is csak a gyűjtőszámlán keresztül lehet.

A gyűjtőszámla paraméterei az alábbiak:

Számla neve: Neptun gyűjtőszámla

Számlaszáma: 10032000-00282857-01120008

Számlát vezető pénzintézet: Magyar Államkincstár

Közlemény rovat: NK-QWERTZ Ismét Elek

(Ahol "QWERTZ" a hallgató Neptunkódja, "Ismét Elek"a hallgató saját neve)

Ne felejtsék el, hogy a kiírt tétel befizetéséhez nem elegendő a gyűjtőszámlára átutalni az összeget, hanem az aktív tételt a Neptunba belépve ki is kell egyenlíteni. A saját folyószámlájukról történő átutalást követően azonban 2-3 banki nap szükséges ahhoz, hogy az átutalt összeg a gyűjtőszámlán az Önök neve alatt jóváírásra kerüljön és azzal a Neptun-rendszeren keresztül rendelkezni tudjanak!

Kérem, hogy a fenti határidőket szíveskedjenek betartani!

Üdvözlettel:

Farkas Zsuzsanna s.k.
hivatalvezető
Közgazdaságtudományi Kar